Dodaj ogłoszenie
Regulamin

Regulamin serwisu ogloszeń producencirolni.pl

PORTAL PRODUCENCIROLNI.PL
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.

 1. Portal producencirolni.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 2. Portal producencirolni.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 3. Portal producencirolni.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal producencirolni.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 4. Portal producencirolni.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu producencirolni.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 5. Portal producencirolni.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu producencirolni.pl.

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji producencirolni.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 7. Portal producencirolni.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.


ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  • treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);
  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.
  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.
 3. Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia producencirolni.pl musisz posiadać do niego prawa autorskie.
 4. W kategorii "Praca":
  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,
  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,
  • administracja portalu producencirolni.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.
 5. W kategorii "Praca" (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym)
 • ogłoszenia nadawane przez w/w firmy muszą być oznaczone "pośrednictwo / agencja pracy".
 • ogłoszenia dodane przez w/w firmy i instytucje w tej kategorii bez opcji "pośrednictwo / agencja pracy" będą blokowane.
 • kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.
 • w/w firmy i instytucje mają obowiązek dodawać ogłoszenia do serwisu tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu, do którego dana firma lub instytucja otrzymuje indywidualny login i hasło.
 1. W kategorii "Praca - Ogłoszenia Premium" nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy.
 • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.
 • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.
 • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.
 • W każdym ogłoszeniu premium może znaleźć się maksymalnie siedem zdjęć oraz jeden film.
 • W rubryce 'stanowisko' należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy, będą usuwane).
 • Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.
 • Ogłoszenia dodane przez firmy, które oznaczone są jako dodane przez osoby prywatne będą blokowane.
 • Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminy nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
 • producencirolni.pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.
 1. W kategorii Różne/Zwierzęta blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu.
  Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.
 2. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal producencirolni.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 3. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal producencirolni.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal producencirolni.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku producencirolni.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 3. producencirolni.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 4. producencirolni.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta.

Aktualności
Reklama